Współadministrowanie danymi osobowymi

Beyond Resources SP. z o. o. w Olsztynie z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Olsztynie przy ul. Herberta 14/23 posiadająca NIP: 739-386-92-98, REGON: 281618765 i KRS: 0000520780 oraz For All Seasons Packing Sp. z o. o. z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Olsztynie przy ul. Herberta 14/23 posiadająca NIP: 839-299-56-82, REGON: 220268117 i KRS: 0000259893– zwane dalej łącznie „Współadministratorami” lub z osobna „Współadministratorem” – informują, iż:

 1. Ze względu na łączące je silne powiązania personalne, infrastrukturalne oraz biznesowe zawarły umowę o współadministrowanie danymi osobowymi.
 2. Współadministrowanie zostało ustanowione przez Współadministratorów w celu pełniejszej realizacji określonej przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz celem wykluczenia możliwości wystąpienia negatywnego sporu kompetencyjnego pomiędzy Współadministratorami w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, tj. sytuacji, w której żaden ze Współadministratorów nie poczuwa się do odpowiedzialności za realizację tych praw.
 3. Współadministrowanie obejmuje wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Współadministratorów, w tym w szczególności dane osobowe: kandydatów do pracy, pracowników i współpracowników, klientów, potencjalnych klientów, dostawców towarów i usług.
 4. Współadministrowanie dotyczy wszelkich operacji przetwarzania danych osobowych, wykonywanych przez każdego ze Współadministratorów w związku z administrowaniem tymi danymi.
 5. O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Współadministratorzy będą wspólnie decydowali poprzez uzgodnienie i wdrożenie wspólnej Polityki Ochrony Danych Osobowych oraz – jeżeli zajdzie taka potrzeba – na bazie dodatkowych uzgodnień.
 6. Współadministratorzy informują, iż niezależnie od czasu trwania łączącej ich Umowy, współprzetwarzanie przez nich danych osobowych będzie następować przez czas niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane. Okresy przetwarzania poszczególnych Danych Osobowych zostały określone w prowadzonych odrębnie przez Współadministratorów rejestrach czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 ust.1 RODO.
 7. Współadministratorzy dokonują podziału obowiązków wynikających z RODO w sposób określony w poniższych punktach.
 8. Beyond Resources Sp. z o. o. będzie zobowiązane do samodzielnego wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, a także do realizacji praw podmiotowych wskazanych w art. 15-22 RODO w stosunku do osób, których dane zostały pozyskane przez Beyond Resources sp. z o. o. oraz wobec podmiotów, których dane zostały pozyskane wspólnie przez Współadministratorów.
 9. For All Seasons Packing Sp. z o. o. będzie zobowiązana do samodzielnego wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, a także do realizacji praw podmiotowych wskazanych w art. 15-22 RODO w stosunku do osób, których dane zostały pozyskane przez For All Seasons Packing Sp. z o. o..
 10. Współadministratorzy uzgodnili, iż w razie wątpliwości domniemuje się, że podmiotem zobowiązanym do wypełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych jest For All Seasons Packing Sp. z o. o.
 11. Niezależnie od zapisów, o których mowa w pkt. 8-10 powyżej, osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów, jak również kierować żądania w tym zakresie do wspólnego punktu kontaktowego, o którym mowa w pkt. 13 poniżej.
 12. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, skieruje żądanie realizacji prawa pod adresem Współadministratora, który na mocy uzgodnień nie jest zobowiązany do obsługi żądania tej osoby, Współadministrator ten niezwłocznie przekaże skierowane żądanie drugiemu Współadministratorowi.
 13. Współadministratorzy postanowili ustanowić wspólny punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą, dostępny jest pod następującym adresem e-mail: agnieszka@faspacking.pl
 14. Współadministratorzy wobec osób trzecich będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający przepisy prawa ochrony danych osobowych.

Beyond Resources Sp. z o.o.
10-686 Olsztyn, ul. Zbigniewa Herberta 14/23
NIP: 739-386-92-98 REGON: 281618765

Współadministrowanie Danymi

Polityka Prywatności

Projektowanie stron internetowych Olsztyn